LV-MEDICAL

lvmedical Logo

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ informačných systémov spoločnosť  LV-Medical, s.r.o. , so sídlom Humenská 11, 040 11 Košice, IČO : 47 584 581 zverejňuje pre dotknuté osoby, za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti,  tieto informácie o ochrane osobných údajov :

 

Zásady ochrany osobných údajov 

v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

 

Prevádzkovateľ v informačných systémoch spracúva osobné údaje dotknutých osôb (sú nimi najmä pacienti a zamestnanci, ale aj tretie osoby) na presne určený účel. Účel spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú a tento dôvod musí mať presne konkrétne  určený  právny základ (zásada zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia).

Osobné údaje sú spracúvané na základe § 13 ods. 1 písm. c/ Zákona bez súhlasu dotknutej osoby, ich spracovanie je nevyhnutné pre naplnenie účelu ich spracúvania v zmysle  :

  • zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 153/2013 Z. z.  o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 355/2006 Z .z. o ochrane, odpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 461/2003 Z z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, atď. (ďalšie právne základy sú prevádzkovateľom osobitne evidované podľa účelu spracúvania).

Osobné údaje prevádzkovateľ poskytuje nasledovným príjemcom : orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, tretie subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. : pacienti – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín prevádzkovateľ nevykonáva. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 

Všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v svojich informačných systémoch pre konkrétne vymedzený účel si môžu uplatniť (písomne alebo elektronicky) tieto svoje práva :

a/ právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona)  – jedná sa o právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú ( ako aj samotný prístup k týmto údajom), a informácie o  účele spracúvania,  kategórií spracúvaných osobných údajov, okruhu príjemcov, dobe uchovávania, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať  návrh na začatie konania podľa  o § 100 Zákona, zdroji osobných údajov, o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania a o použitom postupe v každom automatizovanom spracúvaní.

Prevádzkovateľ má právo použiť všetky primerané opatrenia a spôsoby na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá požiada o prístup k osobným údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi.

b/ právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (§ 22 Zákona);

c/ právo na výmaz osobných údajov  (§23 Zákona) – ak tieto už  nie sú potrebné na účely na ktoré sa získali  alebo inak spracúvali, – ak bol odvolaný súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, – pri nezákonnom spracúvaní; ak dotknutá osoba namieta spracúvanie, 

d/ právo na obmedzenie spracúvania (§24 Zákona)  je možné uplatniť, ak  dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

e/ právo na prenosnosť osobných údajov (§26 Zákona) je právo, keď dotknutá osoba má právo získať osobné údaje ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je to technicky možné; Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné sa splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

f/ právo podať návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 Zákona na Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,  ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s nariadením alebo Zákonom.

g/ právo namietať spracúvanie osobných údajov (§27 Zákona)  z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak nepreukáže  nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Poskytnutie osobných údajov pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť LV-Medical, s.r.o. ako prevádzkovateľ informačných systémov prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany  osobných údajov  dotknutých osôb s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku,  a pod. . Zároveň oznamujeme, že v prípade, ak nastane situácia s vysokým rizikom pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vás budeme informovať.

 

Upozornenie : Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenie Vašich práv v zmysle Nariadenia a Zákona, sa na nás  môžete obrátiť a kontaktovať našu zodpovednú osobu na adrese ochranaosobneudaje@lv-medical.sk.